کمترین: 
1.84
بیشترین: 
1.8665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت کوره امروز 11 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 آبان 1396 , 1.859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 01:32","price":1.863},{"date":"1396/08/11 02:32","price":1.8615},{"date":"1396/08/11 03:00","price":1.8623},{"date":"1396/08/11 03:32","price":1.8635},{"date":"1396/08/11 04:08","price":1.8642},{"date":"1396/08/11 04:32","price":1.8656},{"date":"1396/08/11 05:00","price":1.8658},{"date":"1396/08/11 05:32","price":1.8659},{"date":"1396/08/11 06:32","price":1.8663},{"date":"1396/08/11 07:08","price":1.8665},{"date":"1396/08/11 07:32","price":1.8658},{"date":"1396/08/11 08:00","price":1.8655},{"date":"1396/08/11 08:32","price":1.8647},{"date":"1396/08/11 09:00","price":1.8649},{"date":"1396/08/11 09:32","price":1.8644},{"date":"1396/08/11 10:32","price":1.8653},{"date":"1396/08/11 11:00","price":1.863},{"date":"1396/08/11 11:32","price":1.8584},{"date":"1396/08/11 12:00","price":1.8521},{"date":"1396/08/11 12:32","price":1.8516},{"date":"1396/08/11 13:00","price":1.8529},{"date":"1396/08/11 13:32","price":1.8548},{"date":"1396/08/11 14:08","price":1.8496},{"date":"1396/08/11 14:32","price":1.8446},{"date":"1396/08/11 15:00","price":1.8444},{"date":"1396/08/11 15:32","price":1.84},{"date":"1396/08/11 16:00","price":1.8445},{"date":"1396/08/11 16:32","price":1.8471},{"date":"1396/08/11 17:00","price":1.8462},{"date":"1396/08/11 17:32","price":1.8434},{"date":"1396/08/11 18:00","price":1.8503},{"date":"1396/08/11 18:32","price":1.8518},{"date":"1396/08/11 19:08","price":1.8471},{"date":"1396/08/11 19:32","price":1.8519},{"date":"1396/08/11 20:00","price":1.8524},{"date":"1396/08/11 20:32","price":1.856},{"date":"1396/08/11 21:00","price":1.8592},{"date":"1396/08/11 21:32","price":1.8571},{"date":"1396/08/11 22:08","price":1.8538},{"date":"1396/08/11 22:32","price":1.8548},{"date":"1396/08/11 23:00","price":1.8566},{"date":"1396/08/11 23:32","price":1.859}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399