کمترین: 
54.05
بیشترین: 
54.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 11 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 آبان 1396 , 54.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 01:32","price":54.28},{"date":"1396/08/11 02:32","price":54.22},{"date":"1396/08/11 03:00","price":54.23},{"date":"1396/08/11 04:08","price":54.24},{"date":"1396/08/11 04:32","price":54.31},{"date":"1396/08/11 05:00","price":54.34},{"date":"1396/08/11 05:32","price":54.33},{"date":"1396/08/11 06:08","price":54.36},{"date":"1396/08/11 06:32","price":54.34},{"date":"1396/08/11 07:08","price":54.31},{"date":"1396/08/11 07:32","price":54.28},{"date":"1396/08/11 08:00","price":54.3},{"date":"1396/08/11 09:32","price":54.26},{"date":"1396/08/11 10:00","price":54.28},{"date":"1396/08/11 10:32","price":54.34},{"date":"1396/08/11 11:00","price":54.3},{"date":"1396/08/11 11:32","price":54.14},{"date":"1396/08/11 12:00","price":54.12},{"date":"1396/08/11 12:32","price":54.05},{"date":"1396/08/11 13:00","price":54.24},{"date":"1396/08/11 13:32","price":54.36},{"date":"1396/08/11 14:08","price":54.34},{"date":"1396/08/11 14:32","price":54.33},{"date":"1396/08/11 15:00","price":54.22},{"date":"1396/08/11 15:32","price":54.2},{"date":"1396/08/11 16:00","price":54.27},{"date":"1396/08/11 16:32","price":54.2},{"date":"1396/08/11 17:00","price":54.27},{"date":"1396/08/11 18:00","price":54.3},{"date":"1396/08/11 18:32","price":54.33},{"date":"1396/08/11 19:08","price":54.24},{"date":"1396/08/11 19:32","price":54.34},{"date":"1396/08/11 20:00","price":54.38},{"date":"1396/08/11 20:32","price":54.41},{"date":"1396/08/11 21:00","price":54.44},{"date":"1396/08/11 21:32","price":54.45},{"date":"1396/08/11 22:08","price":54.53},{"date":"1396/08/11 22:32","price":54.56},{"date":"1396/08/11 23:00","price":54.61},{"date":"1396/08/11 23:32","price":54.76}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399