کمترین: 
1.8616
بیشترین: 
1.8616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت کوره امروز 10 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 1.8616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 23:40","price":1.8616}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399