کمترین: 
5403
بیشترین: 
5429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 10 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 آبان 1396 , 5429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 10:40","price":5403},{"date":"1396/08/10 11:40","price":5411},{"date":"1396/08/10 11:50","price":5424},{"date":"1396/08/10 12:40","price":5429},{"date":"1396/08/10 15:10","price":5426},{"date":"1396/08/10 15:20","price":5429}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399