کمترین: 
4790
بیشترین: 
4798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 10 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 آبان 1396 , 4790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 10:40","price":4794},{"date":"1396/08/10 11:20","price":4797},{"date":"1396/08/10 11:30","price":4798},{"date":"1396/08/10 13:30","price":4796},{"date":"1396/08/10 14:10","price":4794},{"date":"1396/08/10 16:10","price":4790}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399