کمترین: 
381358
بیشترین: 
382179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 10 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 382072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 10:06","price":381358},{"date":"1396/08/10 10:54","price":381393},{"date":"1396/08/10 11:00","price":381465},{"date":"1396/08/10 11:06","price":381608},{"date":"1396/08/10 11:12","price":381643},{"date":"1396/08/10 11:42","price":381572},{"date":"1396/08/10 11:54","price":381500},{"date":"1396/08/10 12:00","price":381679},{"date":"1396/08/10 12:06","price":381750},{"date":"1396/08/10 12:18","price":381822},{"date":"1396/08/10 12:30","price":381929},{"date":"1396/08/10 12:36","price":382036},{"date":"1396/08/10 12:54","price":382072},{"date":"1396/08/10 13:00","price":382179},{"date":"1396/08/10 13:24","price":382036},{"date":"1396/08/10 14:12","price":382000},{"date":"1396/08/10 15:18","price":382072}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399