کمترین: 
1314577
بیشترین: 
1316256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 10 آبان 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 1316077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 10:06","price":1314827},{"date":"1396/08/10 10:36","price":1314792},{"date":"1396/08/10 10:48","price":1314863},{"date":"1396/08/10 10:54","price":1314899},{"date":"1396/08/10 11:00","price":1314577},{"date":"1396/08/10 11:06","price":1314613},{"date":"1396/08/10 11:12","price":1314649},{"date":"1396/08/10 11:18","price":1314756},{"date":"1396/08/10 11:24","price":1314863},{"date":"1396/08/10 11:48","price":1314935},{"date":"1396/08/10 11:54","price":1315077},{"date":"1396/08/10 12:00","price":1315185},{"date":"1396/08/10 12:12","price":1314970},{"date":"1396/08/10 12:18","price":1315006},{"date":"1396/08/10 12:24","price":1315042},{"date":"1396/08/10 12:30","price":1315077},{"date":"1396/08/10 12:36","price":1315327},{"date":"1396/08/10 12:54","price":1315363},{"date":"1396/08/10 13:00","price":1315685},{"date":"1396/08/10 13:24","price":1315827},{"date":"1396/08/10 13:36","price":1315899},{"date":"1396/08/10 14:12","price":1316113},{"date":"1396/08/10 14:54","price":1316256},{"date":"1396/08/10 15:24","price":1316220},{"date":"1396/08/10 16:00","price":1316185},{"date":"1396/08/10 16:06","price":1316149},{"date":"1396/08/10 16:48","price":1316113},{"date":"1396/08/10 16:54","price":1316077},{"date":"1396/08/10 17:18","price":1316042},{"date":"1396/08/10 18:24","price":1316077}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399