کمترین: 
11547.1
بیشترین: 
11547.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 10 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 آبان 1396 , 11547.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":11547.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399