کمترین: 
2.861
بیشترین: 
2.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 10 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 2.901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:32","price":2.906},{"date":"1396/08/10 01:00","price":2.905},{"date":"1396/08/10 02:00","price":2.906},{"date":"1396/08/10 02:32","price":2.907},{"date":"1396/08/10 03:08","price":2.906},{"date":"1396/08/10 03:32","price":2.904},{"date":"1396/08/10 04:32","price":2.905},{"date":"1396/08/10 05:32","price":2.904},{"date":"1396/08/10 06:00","price":2.905},{"date":"1396/08/10 08:32","price":2.909},{"date":"1396/08/10 09:00","price":2.907},{"date":"1396/08/10 09:32","price":2.905},{"date":"1396/08/10 10:08","price":2.906},{"date":"1396/08/10 10:32","price":2.909},{"date":"1396/08/10 11:32","price":2.913},{"date":"1396/08/10 12:00","price":2.915},{"date":"1396/08/10 12:32","price":2.905},{"date":"1396/08/10 13:32","price":2.91},{"date":"1396/08/10 14:08","price":2.917},{"date":"1396/08/10 14:32","price":2.914},{"date":"1396/08/10 15:32","price":2.921},{"date":"1396/08/10 16:00","price":2.91},{"date":"1396/08/10 17:00","price":2.861},{"date":"1396/08/10 17:32","price":2.87},{"date":"1396/08/10 18:00","price":2.896},{"date":"1396/08/10 18:32","price":2.877},{"date":"1396/08/10 19:08","price":2.882},{"date":"1396/08/10 20:00","price":2.877},{"date":"1396/08/10 20:32","price":2.872},{"date":"1396/08/10 21:00","price":2.883},{"date":"1396/08/10 21:32","price":2.888},{"date":"1396/08/10 22:00","price":2.895},{"date":"1396/08/10 22:32","price":2.899},{"date":"1396/08/10 23:00","price":2.902},{"date":"1396/08/10 23:32","price":2.901}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399