کمترین: 
1.7359
بیشترین: 
1.7692
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 10 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 آبان 1396 , 1.7449 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:32","price":1.7487},{"date":"1396/08/10 01:00","price":1.7482},{"date":"1396/08/10 02:00","price":1.7491},{"date":"1396/08/10 02:32","price":1.749},{"date":"1396/08/10 03:08","price":1.7482},{"date":"1396/08/10 03:32","price":1.7486},{"date":"1396/08/10 04:08","price":1.7494},{"date":"1396/08/10 04:32","price":1.7503},{"date":"1396/08/10 05:00","price":1.7496},{"date":"1396/08/10 05:32","price":1.7502},{"date":"1396/08/10 06:32","price":1.7494},{"date":"1396/08/10 07:08","price":1.7484},{"date":"1396/08/10 07:32","price":1.7478},{"date":"1396/08/10 08:32","price":1.7471},{"date":"1396/08/10 09:00","price":1.747},{"date":"1396/08/10 09:32","price":1.7469},{"date":"1396/08/10 10:08","price":1.7497},{"date":"1396/08/10 10:32","price":1.7485},{"date":"1396/08/10 11:00","price":1.7501},{"date":"1396/08/10 11:32","price":1.7461},{"date":"1396/08/10 12:00","price":1.7499},{"date":"1396/08/10 12:32","price":1.7549},{"date":"1396/08/10 13:00","price":1.7573},{"date":"1396/08/10 13:32","price":1.7596},{"date":"1396/08/10 14:08","price":1.7586},{"date":"1396/08/10 14:32","price":1.7594},{"date":"1396/08/10 15:00","price":1.7558},{"date":"1396/08/10 15:32","price":1.7581},{"date":"1396/08/10 16:00","price":1.7592},{"date":"1396/08/10 16:32","price":1.7567},{"date":"1396/08/10 17:00","price":1.7611},{"date":"1396/08/10 17:32","price":1.762},{"date":"1396/08/10 18:00","price":1.7644},{"date":"1396/08/10 18:32","price":1.7692},{"date":"1396/08/10 19:08","price":1.7597},{"date":"1396/08/10 19:32","price":1.7493},{"date":"1396/08/10 20:00","price":1.7542},{"date":"1396/08/10 20:32","price":1.7491},{"date":"1396/08/10 21:00","price":1.7441},{"date":"1396/08/10 21:32","price":1.7359},{"date":"1396/08/10 22:00","price":1.7409},{"date":"1396/08/10 22:32","price":1.7388},{"date":"1396/08/10 23:00","price":1.7439},{"date":"1396/08/10 23:32","price":1.7449}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399