کمترین: 
546.5
بیشترین: 
559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 10 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 آبان 1396 , 547.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:00","price":550.63},{"date":"1396/08/10 00:32","price":552.88},{"date":"1396/08/10 01:00","price":552.75},{"date":"1396/08/10 01:32","price":553},{"date":"1396/08/10 02:00","price":553.25},{"date":"1396/08/10 05:00","price":553.63},{"date":"1396/08/10 05:32","price":553.75},{"date":"1396/08/10 06:00","price":553.88},{"date":"1396/08/10 07:08","price":553.75},{"date":"1396/08/10 08:00","price":553.63},{"date":"1396/08/10 10:08","price":554.75},{"date":"1396/08/10 10:32","price":554.25},{"date":"1396/08/10 11:00","price":554.5},{"date":"1396/08/10 11:32","price":555.13},{"date":"1396/08/10 12:32","price":556.13},{"date":"1396/08/10 13:00","price":556.88},{"date":"1396/08/10 13:32","price":558.25},{"date":"1396/08/10 14:08","price":557.75},{"date":"1396/08/10 14:32","price":559},{"date":"1396/08/10 15:00","price":557.88},{"date":"1396/08/10 16:00","price":558.13},{"date":"1396/08/10 16:32","price":557.88},{"date":"1396/08/10 17:00","price":557.5},{"date":"1396/08/10 17:32","price":557.13},{"date":"1396/08/10 18:00","price":558.38},{"date":"1396/08/10 18:32","price":556.13},{"date":"1396/08/10 19:08","price":553.13},{"date":"1396/08/10 19:32","price":550.88},{"date":"1396/08/10 20:00","price":551.5},{"date":"1396/08/10 20:32","price":551.38},{"date":"1396/08/10 21:00","price":549.63},{"date":"1396/08/10 21:32","price":546.5},{"date":"1396/08/10 22:00","price":548},{"date":"1396/08/10 22:32","price":546.88},{"date":"1396/08/10 23:00","price":547.38},{"date":"1396/08/10 23:32","price":547.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399