کمترین: 
1.856
بیشترین: 
1.9024
قیمت نفت کوره امروز 10 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 1.8616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:00","price":1.8786},{"date":"1396/08/10 00:32","price":1.886},{"date":"1396/08/10 01:00","price":1.8856},{"date":"1396/08/10 02:00","price":1.8861},{"date":"1396/08/10 02:32","price":1.8858},{"date":"1396/08/10 03:08","price":1.8862},{"date":"1396/08/10 03:32","price":1.8861},{"date":"1396/08/10 04:08","price":1.8876},{"date":"1396/08/10 04:32","price":1.8888},{"date":"1396/08/10 05:00","price":1.8889},{"date":"1396/08/10 06:00","price":1.889},{"date":"1396/08/10 06:32","price":1.8887},{"date":"1396/08/10 07:08","price":1.8881},{"date":"1396/08/10 07:32","price":1.8875},{"date":"1396/08/10 08:32","price":1.8869},{"date":"1396/08/10 09:00","price":1.8872},{"date":"1396/08/10 09:32","price":1.8868},{"date":"1396/08/10 10:08","price":1.8898},{"date":"1396/08/10 10:32","price":1.8883},{"date":"1396/08/10 11:00","price":1.8891},{"date":"1396/08/10 12:00","price":1.8896},{"date":"1396/08/10 12:32","price":1.894},{"date":"1396/08/10 13:00","price":1.8958},{"date":"1396/08/10 13:32","price":1.8999},{"date":"1396/08/10 14:08","price":1.8984},{"date":"1396/08/10 14:32","price":1.9024},{"date":"1396/08/10 15:00","price":1.8995},{"date":"1396/08/10 15:32","price":1.8982},{"date":"1396/08/10 16:00","price":1.8995},{"date":"1396/08/10 16:32","price":1.8984},{"date":"1396/08/10 17:00","price":1.8974},{"date":"1396/08/10 17:32","price":1.896},{"date":"1396/08/10 18:00","price":1.9007},{"date":"1396/08/10 18:32","price":1.8899},{"date":"1396/08/10 19:08","price":1.8804},{"date":"1396/08/10 19:32","price":1.8727},{"date":"1396/08/10 20:00","price":1.875},{"date":"1396/08/10 20:32","price":1.8739},{"date":"1396/08/10 21:00","price":1.867},{"date":"1396/08/10 21:32","price":1.856},{"date":"1396/08/10 22:00","price":1.8633},{"date":"1396/08/10 22:32","price":1.8597},{"date":"1396/08/10 23:00","price":1.8616}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399