کمترین: 
60.18
بیشترین: 
61.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.48
زمان: 
8/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 آبان 1396 , 60.48 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:00","price":60.82},{"date":"1396/08/10 00:32","price":61.08},{"date":"1396/08/10 01:00","price":61.07},{"date":"1396/08/10 01:32","price":61.16},{"date":"1396/08/10 04:08","price":61.13},{"date":"1396/08/10 04:32","price":61.16},{"date":"1396/08/10 05:00","price":61.2},{"date":"1396/08/10 05:32","price":61.22},{"date":"1396/08/10 06:00","price":61.24},{"date":"1396/08/10 06:32","price":61.23},{"date":"1396/08/10 07:08","price":61.2},{"date":"1396/08/10 07:32","price":61.16},{"date":"1396/08/10 08:00","price":61.15},{"date":"1396/08/10 08:32","price":61.13},{"date":"1396/08/10 09:00","price":61.15},{"date":"1396/08/10 09:32","price":61.19},{"date":"1396/08/10 10:08","price":61.28},{"date":"1396/08/10 10:32","price":61.24},{"date":"1396/08/10 11:00","price":61.31},{"date":"1396/08/10 11:32","price":61.32},{"date":"1396/08/10 12:00","price":61.34},{"date":"1396/08/10 12:32","price":61.52},{"date":"1396/08/10 13:00","price":61.42},{"date":"1396/08/10 13:32","price":61.58},{"date":"1396/08/10 14:08","price":61.57},{"date":"1396/08/10 14:32","price":61.7},{"date":"1396/08/10 15:00","price":61.51},{"date":"1396/08/10 15:32","price":61.52},{"date":"1396/08/10 16:00","price":61.56},{"date":"1396/08/10 16:32","price":61.47},{"date":"1396/08/10 17:00","price":61.46},{"date":"1396/08/10 17:32","price":61.41},{"date":"1396/08/10 18:00","price":61.55},{"date":"1396/08/10 18:32","price":61.34},{"date":"1396/08/10 19:08","price":61.01},{"date":"1396/08/10 19:32","price":60.69},{"date":"1396/08/10 20:00","price":60.86},{"date":"1396/08/10 20:32","price":60.85},{"date":"1396/08/10 21:00","price":60.62},{"date":"1396/08/10 21:32","price":60.18},{"date":"1396/08/10 22:00","price":60.51},{"date":"1396/08/10 22:32","price":60.38},{"date":"1396/08/10 23:00","price":60.45},{"date":"1396/08/10 23:32","price":60.48}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399