کمترین: 
54.01
بیشترین: 
55.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 10 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 آبان 1396 , 54.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 00:00","price":54.45},{"date":"1396/08/10 00:32","price":54.63},{"date":"1396/08/10 02:00","price":54.62},{"date":"1396/08/10 02:32","price":54.58},{"date":"1396/08/10 03:08","price":54.59},{"date":"1396/08/10 03:32","price":54.58},{"date":"1396/08/10 04:08","price":54.64},{"date":"1396/08/10 04:32","price":54.66},{"date":"1396/08/10 05:00","price":54.67},{"date":"1396/08/10 05:32","price":54.66},{"date":"1396/08/10 07:08","price":54.62},{"date":"1396/08/10 08:00","price":54.63},{"date":"1396/08/10 08:32","price":54.62},{"date":"1396/08/10 09:00","price":54.63},{"date":"1396/08/10 09:32","price":54.66},{"date":"1396/08/10 10:08","price":54.73},{"date":"1396/08/10 10:32","price":54.7},{"date":"1396/08/10 11:00","price":54.78},{"date":"1396/08/10 11:32","price":54.92},{"date":"1396/08/10 12:00","price":54.86},{"date":"1396/08/10 12:32","price":55.12},{"date":"1396/08/10 13:00","price":55.01},{"date":"1396/08/10 13:32","price":55.05},{"date":"1396/08/10 14:08","price":55.02},{"date":"1396/08/10 14:32","price":55.08},{"date":"1396/08/10 15:00","price":55.02},{"date":"1396/08/10 15:32","price":55.03},{"date":"1396/08/10 16:00","price":54.97},{"date":"1396/08/10 16:32","price":54.91},{"date":"1396/08/10 17:00","price":54.98},{"date":"1396/08/10 17:32","price":54.95},{"date":"1396/08/10 18:00","price":55.01},{"date":"1396/08/10 18:32","price":54.77},{"date":"1396/08/10 19:08","price":54.55},{"date":"1396/08/10 19:32","price":54.23},{"date":"1396/08/10 20:00","price":54.38},{"date":"1396/08/10 20:32","price":54.51},{"date":"1396/08/10 21:00","price":54.3},{"date":"1396/08/10 21:32","price":54.01},{"date":"1396/08/10 22:00","price":54.31},{"date":"1396/08/10 22:32","price":54.23},{"date":"1396/08/10 23:00","price":54.26},{"date":"1396/08/10 23:32","price":54.27}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399