کمترین: 
58.27
بیشترین: 
58.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 9 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 9 آبان 1396 , 58.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 19:08","price":58.27}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399