کمترین: 
5390
بیشترین: 
5400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 9 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 آبان 1396 , 5399 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:10","price":5390},{"date":"1396/08/09 11:40","price":5393},{"date":"1396/08/09 13:10","price":5398},{"date":"1396/08/09 13:20","price":5400},{"date":"1396/08/09 15:40","price":5399}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399