کمترین: 
4790
بیشترین: 
4804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 9 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 آبان 1396 , 4791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:10","price":4804},{"date":"1396/08/09 11:50","price":4802},{"date":"1396/08/09 12:00","price":4800},{"date":"1396/08/09 12:10","price":4795},{"date":"1396/08/09 12:20","price":4793},{"date":"1396/08/09 12:40","price":4792},{"date":"1396/08/09 13:00","price":4795},{"date":"1396/08/09 13:10","price":4798},{"date":"1396/08/09 14:00","price":4795},{"date":"1396/08/09 14:10","price":4793},{"date":"1396/08/09 15:40","price":4790},{"date":"1396/08/09 15:50","price":4791}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399