کمترین: 
9271.5
بیشترین: 
9271.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 9 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 آبان 1396 , 9271.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":9271.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399