کمترین: 
2.891
بیشترین: 
3.002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 9 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 آبان 1396 , 2.909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":2.989},{"date":"1396/08/09 00:32","price":2.985},{"date":"1396/08/09 01:08","price":2.987},{"date":"1396/08/09 02:00","price":2.986},{"date":"1396/08/09 03:08","price":2.985},{"date":"1396/08/09 03:32","price":2.984},{"date":"1396/08/09 04:00","price":2.985},{"date":"1396/08/09 05:00","price":2.984},{"date":"1396/08/09 05:32","price":2.985},{"date":"1396/08/09 06:00","price":2.986},{"date":"1396/08/09 06:32","price":2.987},{"date":"1396/08/09 07:08","price":2.989},{"date":"1396/08/09 08:00","price":2.99},{"date":"1396/08/09 08:32","price":2.998},{"date":"1396/08/09 09:00","price":2.999},{"date":"1396/08/09 09:32","price":3.002},{"date":"1396/08/09 11:00","price":3.001},{"date":"1396/08/09 11:32","price":2.994},{"date":"1396/08/09 12:00","price":2.99},{"date":"1396/08/09 12:32","price":2.993},{"date":"1396/08/09 13:08","price":2.982},{"date":"1396/08/09 13:32","price":2.978},{"date":"1396/08/09 14:00","price":2.963},{"date":"1396/08/09 14:32","price":2.958},{"date":"1396/08/09 15:32","price":2.95},{"date":"1396/08/09 16:00","price":2.939},{"date":"1396/08/09 16:32","price":2.929},{"date":"1396/08/09 17:00","price":2.938},{"date":"1396/08/09 17:32","price":2.909},{"date":"1396/08/09 18:00","price":2.92},{"date":"1396/08/09 18:32","price":2.912},{"date":"1396/08/09 19:08","price":2.909},{"date":"1396/08/09 19:32","price":2.919},{"date":"1396/08/09 20:08","price":2.91},{"date":"1396/08/09 20:32","price":2.897},{"date":"1396/08/09 21:00","price":2.893},{"date":"1396/08/09 22:00","price":2.891},{"date":"1396/08/09 22:32","price":2.905},{"date":"1396/08/09 23:00","price":2.907},{"date":"1396/08/09 23:32","price":2.909}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399