کمترین: 
1.7045
بیشترین: 
1.7334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 9 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 آبان 1396 , 1.731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":1.7124},{"date":"1396/08/09 00:32","price":1.7125},{"date":"1396/08/09 01:08","price":1.7122},{"date":"1396/08/09 02:00","price":1.7132},{"date":"1396/08/09 02:32","price":1.7125},{"date":"1396/08/09 03:08","price":1.712},{"date":"1396/08/09 03:32","price":1.714},{"date":"1396/08/09 04:00","price":1.7122},{"date":"1396/08/09 04:32","price":1.713},{"date":"1396/08/09 05:00","price":1.7125},{"date":"1396/08/09 05:32","price":1.713},{"date":"1396/08/09 06:00","price":1.7119},{"date":"1396/08/09 07:08","price":1.7109},{"date":"1396/08/09 07:32","price":1.7108},{"date":"1396/08/09 08:00","price":1.7104},{"date":"1396/08/09 08:32","price":1.7101},{"date":"1396/08/09 09:00","price":1.7094},{"date":"1396/08/09 09:32","price":1.7101},{"date":"1396/08/09 11:00","price":1.7093},{"date":"1396/08/09 11:32","price":1.7089},{"date":"1396/08/09 12:00","price":1.713},{"date":"1396/08/09 12:32","price":1.7095},{"date":"1396/08/09 13:08","price":1.7092},{"date":"1396/08/09 13:32","price":1.7145},{"date":"1396/08/09 14:00","price":1.7125},{"date":"1396/08/09 14:32","price":1.709},{"date":"1396/08/09 15:00","price":1.7109},{"date":"1396/08/09 15:32","price":1.7115},{"date":"1396/08/09 16:00","price":1.7048},{"date":"1396/08/09 16:32","price":1.7045},{"date":"1396/08/09 17:00","price":1.7076},{"date":"1396/08/09 17:32","price":1.7169},{"date":"1396/08/09 18:00","price":1.7147},{"date":"1396/08/09 18:32","price":1.7125},{"date":"1396/08/09 19:08","price":1.7171},{"date":"1396/08/09 19:32","price":1.7218},{"date":"1396/08/09 20:08","price":1.7242},{"date":"1396/08/09 20:32","price":1.7274},{"date":"1396/08/09 21:00","price":1.7334},{"date":"1396/08/09 21:32","price":1.7318},{"date":"1396/08/09 22:00","price":1.7334},{"date":"1396/08/09 22:32","price":1.7322},{"date":"1396/08/09 23:00","price":1.7318},{"date":"1396/08/09 23:32","price":1.731}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399