کمترین: 
548.38
بیشترین: 
553.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 9 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 آبان 1396 , 551.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":549.88},{"date":"1396/08/09 00:32","price":549.63},{"date":"1396/08/09 01:08","price":549.75},{"date":"1396/08/09 01:32","price":549.63},{"date":"1396/08/09 02:00","price":549.75},{"date":"1396/08/09 05:00","price":550},{"date":"1396/08/09 06:00","price":549.88},{"date":"1396/08/09 07:32","price":549.75},{"date":"1396/08/09 08:32","price":549.88},{"date":"1396/08/09 09:00","price":549.75},{"date":"1396/08/09 11:00","price":549.38},{"date":"1396/08/09 11:32","price":548.63},{"date":"1396/08/09 12:00","price":549.88},{"date":"1396/08/09 12:32","price":548.38},{"date":"1396/08/09 13:08","price":548.88},{"date":"1396/08/09 13:32","price":550.38},{"date":"1396/08/09 14:00","price":549.88},{"date":"1396/08/09 14:32","price":549.13},{"date":"1396/08/09 15:00","price":548.88},{"date":"1396/08/09 15:32","price":549.13},{"date":"1396/08/09 16:00","price":548.38},{"date":"1396/08/09 17:00","price":548.5},{"date":"1396/08/09 17:32","price":549.5},{"date":"1396/08/09 18:00","price":550.13},{"date":"1396/08/09 19:08","price":550.38},{"date":"1396/08/09 19:32","price":550.13},{"date":"1396/08/09 20:08","price":551.38},{"date":"1396/08/09 20:32","price":552.13},{"date":"1396/08/09 21:00","price":553.25},{"date":"1396/08/09 21:32","price":553.88},{"date":"1396/08/09 22:00","price":553.5},{"date":"1396/08/09 22:32","price":551.63},{"date":"1396/08/09 23:00","price":551.88},{"date":"1396/08/09 23:32","price":551.75}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399