کمترین: 
1.8702
بیشترین: 
1.8861
قیمت نفت کوره امروز 9 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 1.8801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":1.8748},{"date":"1396/08/09 00:32","price":1.8743},{"date":"1396/08/09 01:08","price":1.8748},{"date":"1396/08/09 02:00","price":1.8762},{"date":"1396/08/09 02:32","price":1.8767},{"date":"1396/08/09 03:08","price":1.8766},{"date":"1396/08/09 03:32","price":1.8769},{"date":"1396/08/09 04:00","price":1.8756},{"date":"1396/08/09 04:32","price":1.876},{"date":"1396/08/09 05:00","price":1.8758},{"date":"1396/08/09 05:32","price":1.8767},{"date":"1396/08/09 06:00","price":1.8772},{"date":"1396/08/09 06:32","price":1.8776},{"date":"1396/08/09 07:08","price":1.8769},{"date":"1396/08/09 07:32","price":1.8762},{"date":"1396/08/09 08:32","price":1.8764},{"date":"1396/08/09 09:00","price":1.8757},{"date":"1396/08/09 11:00","price":1.8746},{"date":"1396/08/09 11:32","price":1.8727},{"date":"1396/08/09 12:00","price":1.8758},{"date":"1396/08/09 12:32","price":1.8705},{"date":"1396/08/09 13:08","price":1.8727},{"date":"1396/08/09 13:32","price":1.8767},{"date":"1396/08/09 14:00","price":1.8754},{"date":"1396/08/09 14:32","price":1.8729},{"date":"1396/08/09 15:00","price":1.8716},{"date":"1396/08/09 15:32","price":1.8725},{"date":"1396/08/09 16:00","price":1.8702},{"date":"1396/08/09 16:32","price":1.871},{"date":"1396/08/09 17:00","price":1.8713},{"date":"1396/08/09 17:32","price":1.8738},{"date":"1396/08/09 18:00","price":1.8759},{"date":"1396/08/09 18:32","price":1.8745},{"date":"1396/08/09 19:08","price":1.8754},{"date":"1396/08/09 19:32","price":1.8748},{"date":"1396/08/09 20:08","price":1.8779},{"date":"1396/08/09 20:32","price":1.8803},{"date":"1396/08/09 21:00","price":1.8846},{"date":"1396/08/09 21:32","price":1.8843},{"date":"1396/08/09 22:00","price":1.8861},{"date":"1396/08/09 22:32","price":1.8794},{"date":"1396/08/09 23:00","price":1.8799},{"date":"1396/08/09 23:32","price":1.8801}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399