کمترین: 
60.34
بیشترین: 
61.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.83
زمان: 
8/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 آبان 1396 , 60.83 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":60.54},{"date":"1396/08/09 00:32","price":60.52},{"date":"1396/08/09 01:08","price":60.59},{"date":"1396/08/09 01:32","price":60.55},{"date":"1396/08/09 04:00","price":60.51},{"date":"1396/08/09 04:32","price":60.52},{"date":"1396/08/09 05:00","price":60.51},{"date":"1396/08/09 06:00","price":60.49},{"date":"1396/08/09 06:32","price":60.51},{"date":"1396/08/09 07:08","price":60.47},{"date":"1396/08/09 07:32","price":60.48},{"date":"1396/08/09 08:32","price":60.47},{"date":"1396/08/09 09:00","price":60.44},{"date":"1396/08/09 09:32","price":60.42},{"date":"1396/08/09 11:00","price":60.45},{"date":"1396/08/09 11:32","price":60.4},{"date":"1396/08/09 12:00","price":60.5},{"date":"1396/08/09 12:32","price":60.34},{"date":"1396/08/09 13:08","price":60.41},{"date":"1396/08/09 13:32","price":60.6},{"date":"1396/08/09 14:00","price":60.56},{"date":"1396/08/09 14:32","price":60.48},{"date":"1396/08/09 15:00","price":60.47},{"date":"1396/08/09 15:32","price":60.51},{"date":"1396/08/09 16:00","price":60.44},{"date":"1396/08/09 17:00","price":60.43},{"date":"1396/08/09 17:32","price":60.5},{"date":"1396/08/09 18:00","price":60.48},{"date":"1396/08/09 18:32","price":60.46},{"date":"1396/08/09 19:08","price":60.54},{"date":"1396/08/09 20:08","price":60.76},{"date":"1396/08/09 20:32","price":60.77},{"date":"1396/08/09 21:00","price":60.96},{"date":"1396/08/09 21:32","price":61.13},{"date":"1396/08/09 22:32","price":60.88},{"date":"1396/08/09 23:00","price":60.84},{"date":"1396/08/09 23:32","price":60.83}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399