کمترین: 
53.98
بیشترین: 
54.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 9 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 آبان 1396 , 54.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 00:08","price":54.12},{"date":"1396/08/09 02:00","price":54.09},{"date":"1396/08/09 02:32","price":54.08},{"date":"1396/08/09 03:08","price":54.05},{"date":"1396/08/09 03:32","price":54.06},{"date":"1396/08/09 04:00","price":54.05},{"date":"1396/08/09 04:32","price":54.06},{"date":"1396/08/09 05:00","price":54.05},{"date":"1396/08/09 06:00","price":54.06},{"date":"1396/08/09 07:08","price":54.05},{"date":"1396/08/09 08:00","price":54.03},{"date":"1396/08/09 08:32","price":54.02},{"date":"1396/08/09 09:00","price":54.01},{"date":"1396/08/09 09:32","price":54.03},{"date":"1396/08/09 11:00","price":54.01},{"date":"1396/08/09 11:32","price":53.98},{"date":"1396/08/09 12:00","price":54.05},{"date":"1396/08/09 12:32","price":53.98},{"date":"1396/08/09 13:08","price":54.03},{"date":"1396/08/09 13:32","price":54.17},{"date":"1396/08/09 14:00","price":54.13},{"date":"1396/08/09 14:32","price":54.03},{"date":"1396/08/09 15:32","price":54.12},{"date":"1396/08/09 16:00","price":54.11},{"date":"1396/08/09 16:32","price":54.12},{"date":"1396/08/09 17:00","price":54.05},{"date":"1396/08/09 17:32","price":54.01},{"date":"1396/08/09 18:00","price":54.08},{"date":"1396/08/09 18:32","price":54.03},{"date":"1396/08/09 19:08","price":54.12},{"date":"1396/08/09 19:32","price":54.09},{"date":"1396/08/09 20:08","price":54.2},{"date":"1396/08/09 21:00","price":54.42},{"date":"1396/08/09 21:32","price":54.53},{"date":"1396/08/09 22:00","price":54.55},{"date":"1396/08/09 22:32","price":54.39},{"date":"1396/08/09 23:32","price":54.41}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399