کمترین: 
57.54
بیشترین: 
57.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 8 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 8 آبان 1396 , 57.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 15:08","price":57.54}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399