کمترین: 
9252.5
بیشترین: 
9252.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 8 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 آبان 1396 , 9252.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":9252.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399