کمترین: 
547.63
بیشترین: 
551.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 8 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 آبان 1396 , 549.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 05:00","price":550.5},{"date":"1396/08/08 05:32","price":549.75},{"date":"1396/08/08 06:32","price":549.25},{"date":"1396/08/08 07:32","price":549.38},{"date":"1396/08/08 08:08","price":549.25},{"date":"1396/08/08 09:32","price":549.13},{"date":"1396/08/08 10:08","price":549.38},{"date":"1396/08/08 11:00","price":549.63},{"date":"1396/08/08 11:32","price":551.63},{"date":"1396/08/08 12:32","price":551.13},{"date":"1396/08/08 13:00","price":550.13},{"date":"1396/08/08 13:32","price":549.13},{"date":"1396/08/08 14:32","price":549.63},{"date":"1396/08/08 15:08","price":549.5},{"date":"1396/08/08 15:32","price":549.88},{"date":"1396/08/08 16:00","price":551.13},{"date":"1396/08/08 16:32","price":550.13},{"date":"1396/08/08 17:08","price":551.38},{"date":"1396/08/08 18:00","price":549.38},{"date":"1396/08/08 19:00","price":548.88},{"date":"1396/08/08 19:32","price":547.63},{"date":"1396/08/08 20:32","price":547.88},{"date":"1396/08/08 21:00","price":548.13},{"date":"1396/08/08 22:00","price":550.63},{"date":"1396/08/08 22:32","price":550.13},{"date":"1396/08/08 23:00","price":549.88},{"date":"1396/08/08 23:32","price":549.75}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399