کمترین: 
60
بیشترین: 
60.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.57
زمان: 
8/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 آبان 1396 , 60.57 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 04:08","price":60.26},{"date":"1396/08/08 04:32","price":60.24},{"date":"1396/08/08 05:00","price":60.27},{"date":"1396/08/08 05:32","price":60.17},{"date":"1396/08/08 06:08","price":60.12},{"date":"1396/08/08 06:32","price":60.08},{"date":"1396/08/08 07:00","price":60.09},{"date":"1396/08/08 07:32","price":60.13},{"date":"1396/08/08 08:08","price":60.15},{"date":"1396/08/08 08:32","price":60.09},{"date":"1396/08/08 09:00","price":60.11},{"date":"1396/08/08 09:32","price":60.1},{"date":"1396/08/08 10:08","price":60.16},{"date":"1396/08/08 10:32","price":60.22},{"date":"1396/08/08 11:00","price":60.26},{"date":"1396/08/08 11:32","price":60.44},{"date":"1396/08/08 12:32","price":60.43},{"date":"1396/08/08 13:00","price":60.31},{"date":"1396/08/08 13:32","price":60.19},{"date":"1396/08/08 14:00","price":60.17},{"date":"1396/08/08 14:32","price":60.24},{"date":"1396/08/08 15:08","price":60.26},{"date":"1396/08/08 15:32","price":60.27},{"date":"1396/08/08 16:00","price":60.43},{"date":"1396/08/08 16:32","price":60.4},{"date":"1396/08/08 17:08","price":60.53},{"date":"1396/08/08 17:32","price":60.59},{"date":"1396/08/08 18:00","price":60.38},{"date":"1396/08/08 19:00","price":60.17},{"date":"1396/08/08 19:32","price":60},{"date":"1396/08/08 20:00","price":60.24},{"date":"1396/08/08 20:32","price":60.22},{"date":"1396/08/08 21:00","price":60.24},{"date":"1396/08/08 21:32","price":60.26},{"date":"1396/08/08 22:00","price":60.59},{"date":"1396/08/08 22:32","price":60.53},{"date":"1396/08/08 23:00","price":60.55},{"date":"1396/08/08 23:32","price":60.57}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399