کمترین: 
2.95
بیشترین: 
2.994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 8 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 آبان 1396 , 2.986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 02:00","price":2.96},{"date":"1396/08/08 02:32","price":2.954},{"date":"1396/08/08 03:32","price":2.953},{"date":"1396/08/08 04:08","price":2.957},{"date":"1396/08/08 04:32","price":2.958},{"date":"1396/08/08 05:00","price":2.96},{"date":"1396/08/08 05:32","price":2.958},{"date":"1396/08/08 06:08","price":2.96},{"date":"1396/08/08 06:32","price":2.961},{"date":"1396/08/08 08:08","price":2.962},{"date":"1396/08/08 08:32","price":2.965},{"date":"1396/08/08 09:00","price":2.966},{"date":"1396/08/08 09:32","price":2.968},{"date":"1396/08/08 10:08","price":2.966},{"date":"1396/08/08 10:32","price":2.968},{"date":"1396/08/08 11:00","price":2.969},{"date":"1396/08/08 11:32","price":2.97},{"date":"1396/08/08 12:32","price":2.954},{"date":"1396/08/08 13:00","price":2.953},{"date":"1396/08/08 13:32","price":2.95},{"date":"1396/08/08 14:00","price":2.958},{"date":"1396/08/08 14:32","price":2.962},{"date":"1396/08/08 15:08","price":2.976},{"date":"1396/08/08 15:32","price":2.978},{"date":"1396/08/08 16:00","price":2.961},{"date":"1396/08/08 16:32","price":2.965},{"date":"1396/08/08 17:08","price":2.973},{"date":"1396/08/08 17:32","price":2.993},{"date":"1396/08/08 18:00","price":2.994},{"date":"1396/08/08 19:00","price":2.992},{"date":"1396/08/08 19:32","price":2.99},{"date":"1396/08/08 20:00","price":2.989},{"date":"1396/08/08 21:00","price":2.982},{"date":"1396/08/08 21:32","price":2.971},{"date":"1396/08/08 22:00","price":2.968},{"date":"1396/08/08 22:32","price":2.971},{"date":"1396/08/08 23:00","price":2.968},{"date":"1396/08/08 23:32","price":2.986}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399