کمترین: 
1.7027
بیشترین: 
1.7264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 8 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 8 آبان 1396 , 1.714 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 02:00","price":1.7258},{"date":"1396/08/08 02:32","price":1.7264},{"date":"1396/08/08 03:08","price":1.7253},{"date":"1396/08/08 03:32","price":1.7251},{"date":"1396/08/08 04:08","price":1.7228},{"date":"1396/08/08 04:32","price":1.7207},{"date":"1396/08/08 05:00","price":1.7192},{"date":"1396/08/08 05:32","price":1.7184},{"date":"1396/08/08 06:32","price":1.7186},{"date":"1396/08/08 07:00","price":1.7189},{"date":"1396/08/08 07:32","price":1.7191},{"date":"1396/08/08 08:08","price":1.7189},{"date":"1396/08/08 08:32","price":1.7185},{"date":"1396/08/08 09:00","price":1.7183},{"date":"1396/08/08 10:08","price":1.7187},{"date":"1396/08/08 10:32","price":1.7182},{"date":"1396/08/08 11:00","price":1.7188},{"date":"1396/08/08 11:32","price":1.7226},{"date":"1396/08/08 12:32","price":1.7194},{"date":"1396/08/08 13:00","price":1.7165},{"date":"1396/08/08 13:32","price":1.7143},{"date":"1396/08/08 14:00","price":1.7148},{"date":"1396/08/08 14:32","price":1.7163},{"date":"1396/08/08 15:08","price":1.7179},{"date":"1396/08/08 15:32","price":1.7184},{"date":"1396/08/08 16:00","price":1.7244},{"date":"1396/08/08 16:32","price":1.7234},{"date":"1396/08/08 17:08","price":1.7251},{"date":"1396/08/08 17:32","price":1.7188},{"date":"1396/08/08 18:00","price":1.7089},{"date":"1396/08/08 19:00","price":1.706},{"date":"1396/08/08 19:32","price":1.7027},{"date":"1396/08/08 20:00","price":1.7066},{"date":"1396/08/08 20:32","price":1.7079},{"date":"1396/08/08 21:00","price":1.7092},{"date":"1396/08/08 21:32","price":1.7099},{"date":"1396/08/08 22:00","price":1.7136},{"date":"1396/08/08 22:32","price":1.7131},{"date":"1396/08/08 23:00","price":1.714}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399