کمترین: 
53.8
بیشترین: 
54.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 8 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 آبان 1396 , 54.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 02:00","price":54.08},{"date":"1396/08/08 02:32","price":54.09},{"date":"1396/08/08 03:32","price":54.06},{"date":"1396/08/08 04:08","price":54.02},{"date":"1396/08/08 04:32","price":54.03},{"date":"1396/08/08 05:00","price":54.01},{"date":"1396/08/08 05:32","price":53.98},{"date":"1396/08/08 06:08","price":53.95},{"date":"1396/08/08 06:32","price":53.92},{"date":"1396/08/08 07:00","price":53.95},{"date":"1396/08/08 08:32","price":53.91},{"date":"1396/08/08 10:08","price":53.94},{"date":"1396/08/08 10:32","price":54.01},{"date":"1396/08/08 11:32","price":54.13},{"date":"1396/08/08 12:32","price":53.95},{"date":"1396/08/08 13:00","price":53.84},{"date":"1396/08/08 13:32","price":53.8},{"date":"1396/08/08 14:00","price":53.84},{"date":"1396/08/08 14:32","price":53.91},{"date":"1396/08/08 15:08","price":53.92},{"date":"1396/08/08 15:32","price":53.91},{"date":"1396/08/08 16:00","price":54.03},{"date":"1396/08/08 16:32","price":54.09},{"date":"1396/08/08 17:08","price":54.3},{"date":"1396/08/08 17:32","price":54.39},{"date":"1396/08/08 18:00","price":54.09},{"date":"1396/08/08 19:00","price":53.94},{"date":"1396/08/08 19:32","price":53.86},{"date":"1396/08/08 20:00","price":54.05},{"date":"1396/08/08 20:32","price":54.06},{"date":"1396/08/08 21:00","price":54.05},{"date":"1396/08/08 21:32","price":54.06},{"date":"1396/08/08 22:00","price":54.17},{"date":"1396/08/08 22:32","price":54.12},{"date":"1396/08/08 23:00","price":54.13},{"date":"1396/08/08 23:32","price":54.14}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399