کمترین: 
1.8656
بیشترین: 
1.8764
قیمت نفت کوره امروز 8 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 آبان 1396 , 1.8747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 01:40","price":1.8662},{"date":"1396/08/08 02:00","price":1.8748},{"date":"1396/08/08 02:32","price":1.8754},{"date":"1396/08/08 03:08","price":1.875},{"date":"1396/08/08 03:32","price":1.874},{"date":"1396/08/08 04:08","price":1.8724},{"date":"1396/08/08 04:32","price":1.8722},{"date":"1396/08/08 05:00","price":1.8714},{"date":"1396/08/08 05:32","price":1.8701},{"date":"1396/08/08 06:08","price":1.8692},{"date":"1396/08/08 06:32","price":1.8684},{"date":"1396/08/08 07:00","price":1.8685},{"date":"1396/08/08 07:32","price":1.8682},{"date":"1396/08/08 08:08","price":1.8681},{"date":"1396/08/08 08:32","price":1.8679},{"date":"1396/08/08 09:00","price":1.8681},{"date":"1396/08/08 09:32","price":1.8675},{"date":"1396/08/08 10:08","price":1.8686},{"date":"1396/08/08 10:32","price":1.8681},{"date":"1396/08/08 11:00","price":1.8686},{"date":"1396/08/08 11:32","price":1.8743},{"date":"1396/08/08 12:32","price":1.8731},{"date":"1396/08/08 13:00","price":1.87},{"date":"1396/08/08 13:32","price":1.8665},{"date":"1396/08/08 14:00","price":1.8662},{"date":"1396/08/08 14:32","price":1.8676},{"date":"1396/08/08 15:32","price":1.869},{"date":"1396/08/08 16:00","price":1.875},{"date":"1396/08/08 16:32","price":1.8735},{"date":"1396/08/08 17:08","price":1.875},{"date":"1396/08/08 17:32","price":1.8744},{"date":"1396/08/08 18:00","price":1.8695},{"date":"1396/08/08 19:00","price":1.8685},{"date":"1396/08/08 19:32","price":1.8656},{"date":"1396/08/08 20:00","price":1.8657},{"date":"1396/08/08 20:32","price":1.8667},{"date":"1396/08/08 21:00","price":1.8682},{"date":"1396/08/08 21:32","price":1.8685},{"date":"1396/08/08 22:00","price":1.8764},{"date":"1396/08/08 22:32","price":1.8748},{"date":"1396/08/08 23:00","price":1.875},{"date":"1396/08/08 23:32","price":1.8747}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399