کمترین: 
1.8662
بیشترین: 
1.8662
قیمت نفت کوره امروز 7 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 آبان 1396 , 1.8662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 18:08","price":1.8662}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399