کمترین: 
5365
بیشترین: 
5388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 7 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 آبان 1396 , 5388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:10","price":5365},{"date":"1396/08/07 11:10","price":5372},{"date":"1396/08/07 11:30","price":5373},{"date":"1396/08/07 11:50","price":5376},{"date":"1396/08/07 12:20","price":5377},{"date":"1396/08/07 12:50","price":5378},{"date":"1396/08/07 13:30","price":5384},{"date":"1396/08/07 14:00","price":5387},{"date":"1396/08/07 15:10","price":5388}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399