کمترین: 
4790
بیشترین: 
4813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 7 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 آبان 1396 , 4805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:10","price":4790},{"date":"1396/08/07 10:20","price":4793},{"date":"1396/08/07 11:30","price":4798},{"date":"1396/08/07 12:00","price":4796},{"date":"1396/08/07 12:10","price":4798},{"date":"1396/08/07 12:50","price":4795},{"date":"1396/08/07 13:00","price":4800},{"date":"1396/08/07 13:10","price":4805},{"date":"1396/08/07 13:20","price":4813},{"date":"1396/08/07 15:10","price":4809},{"date":"1396/08/07 15:30","price":4805}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399