کمترین: 
380715
بیشترین: 
382786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 7 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 آبان 1396 , 381322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:06","price":381679},{"date":"1396/08/07 10:30","price":381715},{"date":"1396/08/07 11:00","price":381965},{"date":"1396/08/07 11:12","price":382215},{"date":"1396/08/07 11:24","price":382286},{"date":"1396/08/07 11:30","price":382465},{"date":"1396/08/07 11:36","price":382429},{"date":"1396/08/07 11:48","price":382393},{"date":"1396/08/07 11:54","price":382358},{"date":"1396/08/07 12:00","price":382429},{"date":"1396/08/07 12:06","price":382393},{"date":"1396/08/07 12:12","price":382536},{"date":"1396/08/07 12:24","price":382786},{"date":"1396/08/07 12:30","price":382750},{"date":"1396/08/07 12:36","price":382715},{"date":"1396/08/07 12:42","price":380715},{"date":"1396/08/07 12:48","price":380893},{"date":"1396/08/07 13:00","price":380965},{"date":"1396/08/07 13:12","price":381036},{"date":"1396/08/07 13:18","price":381143},{"date":"1396/08/07 13:24","price":381322},{"date":"1396/08/07 13:36","price":381465},{"date":"1396/08/07 13:42","price":381572},{"date":"1396/08/07 15:54","price":381358},{"date":"1396/08/07 16:06","price":381429},{"date":"1396/08/07 17:36","price":381322}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399