کمترین: 
674188
بیشترین: 
676395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 آبان 1396 , 675673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:06","price":674223},{"date":"1396/08/07 10:24","price":674222},{"date":"1396/08/07 10:30","price":674257},{"date":"1396/08/07 10:36","price":674222},{"date":"1396/08/07 10:42","price":674188},{"date":"1396/08/07 11:00","price":674463},{"date":"1396/08/07 11:12","price":674567},{"date":"1396/08/07 11:18","price":674946},{"date":"1396/08/07 11:24","price":675050},{"date":"1396/08/07 11:30","price":675463},{"date":"1396/08/07 11:36","price":675602},{"date":"1396/08/07 11:48","price":675533},{"date":"1396/08/07 11:54","price":675464},{"date":"1396/08/07 12:06","price":675775},{"date":"1396/08/07 12:12","price":676120},{"date":"1396/08/07 12:24","price":676395},{"date":"1396/08/07 12:42","price":674395},{"date":"1396/08/07 12:48","price":674671},{"date":"1396/08/07 13:06","price":674670},{"date":"1396/08/07 13:18","price":674774},{"date":"1396/08/07 13:24","price":674946},{"date":"1396/08/07 13:36","price":675463},{"date":"1396/08/07 14:06","price":675464},{"date":"1396/08/07 14:24","price":675844},{"date":"1396/08/07 15:30","price":675740},{"date":"1396/08/07 15:42","price":675637},{"date":"1396/08/07 16:06","price":675706},{"date":"1396/08/07 16:30","price":675740},{"date":"1396/08/07 16:42","price":675672},{"date":"1396/08/07 16:54","price":675741},{"date":"1396/08/07 17:36","price":675672},{"date":"1396/08/07 19:06","price":675673}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399