کمترین: 
56.45
بیشترین: 
56.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 6 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 6 آبان 1396 , 56.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 13:32","price":56.45}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399