کمترین: 
4042
بیشترین: 
4060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 آبان 1396 , 4060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 11:40","price":4046},{"date":"1396/08/06 11:50","price":4045},{"date":"1396/08/06 12:10","price":4042},{"date":"1396/08/06 12:30","price":4043},{"date":"1396/08/06 12:50","price":4042},{"date":"1396/08/06 13:20","price":4043},{"date":"1396/08/06 13:30","price":4044},{"date":"1396/08/06 14:10","price":4046},{"date":"1396/08/06 14:20","price":4047},{"date":"1396/08/06 14:30","price":4046},{"date":"1396/08/06 15:00","price":4047},{"date":"1396/08/06 15:10","price":4048},{"date":"1396/08/06 15:40","price":4056},{"date":"1396/08/06 16:20","price":4058},{"date":"1396/08/06 16:40","price":4059},{"date":"1396/08/06 17:00","price":4058},{"date":"1396/08/06 17:40","price":4060}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399