کمترین: 
374108
بیشترین: 
381250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 6 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 381250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":374358},{"date":"1396/08/06 10:18","price":374179},{"date":"1396/08/06 10:36","price":374108},{"date":"1396/08/06 11:24","price":374286},{"date":"1396/08/06 11:36","price":374322},{"date":"1396/08/06 11:54","price":374643},{"date":"1396/08/06 12:06","price":375322},{"date":"1396/08/06 12:12","price":375358},{"date":"1396/08/06 12:30","price":375429},{"date":"1396/08/06 12:36","price":375608},{"date":"1396/08/06 13:12","price":375679},{"date":"1396/08/06 13:24","price":376036},{"date":"1396/08/06 13:42","price":376108},{"date":"1396/08/06 13:48","price":376322},{"date":"1396/08/06 14:00","price":376643},{"date":"1396/08/06 14:18","price":376715},{"date":"1396/08/06 14:24","price":380715},{"date":"1396/08/06 14:36","price":380786},{"date":"1396/08/06 15:06","price":380893},{"date":"1396/08/06 15:18","price":380929},{"date":"1396/08/06 16:30","price":381036},{"date":"1396/08/06 16:36","price":381143},{"date":"1396/08/06 16:54","price":381250}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399