کمترین: 
666408
بیشترین: 
673303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 673303 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":666579},{"date":"1396/08/06 10:18","price":666442},{"date":"1396/08/06 10:36","price":666408},{"date":"1396/08/06 11:18","price":666442},{"date":"1396/08/06 11:24","price":666787},{"date":"1396/08/06 11:36","price":666856},{"date":"1396/08/06 11:54","price":667201},{"date":"1396/08/06 12:06","price":667820},{"date":"1396/08/06 12:30","price":667889},{"date":"1396/08/06 12:36","price":667958},{"date":"1396/08/06 12:54","price":668027},{"date":"1396/08/06 13:06","price":668028},{"date":"1396/08/06 13:24","price":668545},{"date":"1396/08/06 13:30","price":668614},{"date":"1396/08/06 13:36","price":668752},{"date":"1396/08/06 13:48","price":668821},{"date":"1396/08/06 14:00","price":669235},{"date":"1396/08/06 14:06","price":669166},{"date":"1396/08/06 14:12","price":669442},{"date":"1396/08/06 14:18","price":669545},{"date":"1396/08/06 14:30","price":671545},{"date":"1396/08/06 14:42","price":671683},{"date":"1396/08/06 14:54","price":671682},{"date":"1396/08/06 15:18","price":671716},{"date":"1396/08/06 15:36","price":671751},{"date":"1396/08/06 15:48","price":671752},{"date":"1396/08/06 16:24","price":672062},{"date":"1396/08/06 16:30","price":672200},{"date":"1396/08/06 16:54","price":672303},{"date":"1396/08/06 17:42","price":672302},{"date":"1396/08/06 18:06","price":672303},{"date":"1396/08/06 20:06","price":673303},{"date":"1396/08/06 20:30","price":673302},{"date":"1396/08/06 20:36","price":673303}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399