کمترین: 
1314220
بیشترین: 
1317542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 6 آبان 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 6 آبان 1396 , 1317542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 10:06","price":1314506},{"date":"1396/08/06 10:36","price":1314399},{"date":"1396/08/06 10:54","price":1314292},{"date":"1396/08/06 11:12","price":1314220},{"date":"1396/08/06 11:18","price":1314292},{"date":"1396/08/06 11:24","price":1314256},{"date":"1396/08/06 11:36","price":1314327},{"date":"1396/08/06 11:42","price":1314577},{"date":"1396/08/06 11:48","price":1314470},{"date":"1396/08/06 11:54","price":1314685},{"date":"1396/08/06 12:06","price":1315185},{"date":"1396/08/06 12:12","price":1315149},{"date":"1396/08/06 12:36","price":1315327},{"date":"1396/08/06 13:06","price":1315292},{"date":"1396/08/06 13:12","price":1315256},{"date":"1396/08/06 13:24","price":1315720},{"date":"1396/08/06 13:30","price":1315827},{"date":"1396/08/06 14:18","price":1315899},{"date":"1396/08/06 14:30","price":1314399},{"date":"1396/08/06 14:36","price":1314435},{"date":"1396/08/06 15:06","price":1314792},{"date":"1396/08/06 15:12","price":1314827},{"date":"1396/08/06 15:18","price":1315006},{"date":"1396/08/06 15:36","price":1315042},{"date":"1396/08/06 15:54","price":1315077},{"date":"1396/08/06 16:00","price":1315113},{"date":"1396/08/06 16:30","price":1315220},{"date":"1396/08/06 16:36","price":1315256},{"date":"1396/08/06 16:54","price":1315542},{"date":"1396/08/06 20:06","price":1317542}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399