کمترین: 
9231.4
بیشترین: 
9231.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 6 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 آبان 1396 , 9231.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":9231.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399