کمترین: 
11477.7
بیشترین: 
11477.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 6 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 آبان 1396 , 11477.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 09:10","price":11477.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399