کمترین: 
1.7698
بیشترین: 
1.7737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 6 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 آبان 1396 , 1.7737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 00:08","price":1.7698},{"date":"1396/08/06 00:32","price":1.7735},{"date":"1396/08/06 01:08","price":1.7737}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399