کمترین: 
1.8714
بیشترین: 
1.872
قیمت نفت کوره امروز 6 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 آبان 1396 , 1.872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 00:08","price":1.8714},{"date":"1396/08/06 00:32","price":1.872}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399