کمترین: 
60.42
بیشترین: 
60.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 6 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 آبان 1396 , 60.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 00:08","price":60.42},{"date":"1396/08/06 00:32","price":60.62}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399