کمترین: 
53.98
بیشترین: 
54.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 6 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 آبان 1396 , 54.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 00:08","price":53.98},{"date":"1396/08/06 00:32","price":54.17}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399