کمترین: 
2.763
بیشترین: 
2.899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 5 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 آبان 1396 , 2.766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":2.899},{"date":"1396/08/05 00:32","price":2.897},{"date":"1396/08/05 01:00","price":2.898},{"date":"1396/08/05 02:08","price":2.899},{"date":"1396/08/05 02:32","price":2.896},{"date":"1396/08/05 03:00","price":2.895},{"date":"1396/08/05 03:32","price":2.896},{"date":"1396/08/05 04:00","price":2.893},{"date":"1396/08/05 04:32","price":2.89},{"date":"1396/08/05 05:32","price":2.888},{"date":"1396/08/05 06:00","price":2.889},{"date":"1396/08/05 07:08","price":2.891},{"date":"1396/08/05 09:00","price":2.886},{"date":"1396/08/05 09:32","price":2.885},{"date":"1396/08/05 10:32","price":2.884},{"date":"1396/08/05 11:00","price":2.878},{"date":"1396/08/05 11:32","price":2.869},{"date":"1396/08/05 12:00","price":2.872},{"date":"1396/08/05 12:32","price":2.874},{"date":"1396/08/05 13:00","price":2.86},{"date":"1396/08/05 13:32","price":2.855},{"date":"1396/08/05 14:08","price":2.851},{"date":"1396/08/05 14:32","price":2.846},{"date":"1396/08/05 15:00","price":2.822},{"date":"1396/08/05 15:32","price":2.809},{"date":"1396/08/05 16:00","price":2.808},{"date":"1396/08/05 16:32","price":2.814},{"date":"1396/08/05 17:00","price":2.809},{"date":"1396/08/05 17:32","price":2.783},{"date":"1396/08/05 18:00","price":2.796},{"date":"1396/08/05 18:32","price":2.8},{"date":"1396/08/05 19:00","price":2.78},{"date":"1396/08/05 19:32","price":2.779},{"date":"1396/08/05 20:08","price":2.795},{"date":"1396/08/05 20:32","price":2.789},{"date":"1396/08/05 21:00","price":2.823},{"date":"1396/08/05 21:32","price":2.812},{"date":"1396/08/05 22:00","price":2.763},{"date":"1396/08/05 22:32","price":2.766}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399