کمترین: 
1.7393
بیشترین: 
1.7694
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 5 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 آبان 1396 , 1.7691 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":1.7522},{"date":"1396/08/05 00:32","price":1.7519},{"date":"1396/08/05 01:00","price":1.7512},{"date":"1396/08/05 02:08","price":1.75},{"date":"1396/08/05 02:32","price":1.7467},{"date":"1396/08/05 03:00","price":1.7483},{"date":"1396/08/05 03:32","price":1.7481},{"date":"1396/08/05 04:00","price":1.7465},{"date":"1396/08/05 04:32","price":1.7483},{"date":"1396/08/05 05:00","price":1.7482},{"date":"1396/08/05 05:32","price":1.7481},{"date":"1396/08/05 06:00","price":1.7473},{"date":"1396/08/05 06:32","price":1.7484},{"date":"1396/08/05 07:08","price":1.7477},{"date":"1396/08/05 07:32","price":1.7472},{"date":"1396/08/05 08:00","price":1.7477},{"date":"1396/08/05 08:32","price":1.7468},{"date":"1396/08/05 09:00","price":1.7466},{"date":"1396/08/05 09:32","price":1.7453},{"date":"1396/08/05 10:00","price":1.7448},{"date":"1396/08/05 10:32","price":1.7443},{"date":"1396/08/05 11:00","price":1.7423},{"date":"1396/08/05 11:32","price":1.7495},{"date":"1396/08/05 12:00","price":1.7478},{"date":"1396/08/05 12:32","price":1.7472},{"date":"1396/08/05 13:00","price":1.7434},{"date":"1396/08/05 13:32","price":1.7424},{"date":"1396/08/05 14:08","price":1.7425},{"date":"1396/08/05 14:32","price":1.7476},{"date":"1396/08/05 15:00","price":1.7496},{"date":"1396/08/05 15:32","price":1.7452},{"date":"1396/08/05 16:00","price":1.7393},{"date":"1396/08/05 16:32","price":1.7397},{"date":"1396/08/05 17:00","price":1.7413},{"date":"1396/08/05 17:32","price":1.754},{"date":"1396/08/05 18:00","price":1.7512},{"date":"1396/08/05 18:32","price":1.7554},{"date":"1396/08/05 19:00","price":1.7666},{"date":"1396/08/05 19:32","price":1.7685},{"date":"1396/08/05 20:08","price":1.7628},{"date":"1396/08/05 20:32","price":1.7676},{"date":"1396/08/05 21:00","price":1.765},{"date":"1396/08/05 21:32","price":1.7679},{"date":"1396/08/05 22:00","price":1.7677},{"date":"1396/08/05 22:32","price":1.7692},{"date":"1396/08/05 23:00","price":1.7694},{"date":"1396/08/05 23:32","price":1.7691}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399